Interessante Links


Reiki / Dorn Therapie / Massage
Petra Scaduto

Shitokai Karate Weltverband:
World Shitoryu Karatedo Federation

European Shitokai: 
Grandmaster Yasunari Ishimi

Swiss Karate Federation / Schweizerischer Karate Verband:
SKF

Swiss Shitoryu Karatedo Federation: